Kvkk

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK
AÇIK RIZA BEYANI
Açık rıza ilgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesi için verdiği, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye
dayanan ve özgür iradeyle açıklanan onay beyanıdır.
Gerek şahsım veya velisi olduğumuz sporcunun özel nitelikli kişisel verilerinin, Gökyüzü Spor Kulübü (“SnowMore”) hizmet ve faaliyetleri veya ilgili mevzuatlar kapsamında öngörülen
yükümlülükler kapsamında;
· Gerek şahsım veya velisi olduğumuz sporcunun, sağlık verilerinin (kan grubu, herhangi bir hastalığı,
alerjisi, yaralanması veya ameliyat geçmişi olup olmadığı, kullandığı ilaç bilgisi vb.), SnowMore’a, eğitim
ve/veya etkinlik ve/veya yarış alanlarına giriş ve çıkışı gösterir verileri, eğitim ve/veya etkinlik ve/veya
yarış alanlarının fiziki ortamlarında ve/veya faaliyetler sırasında bulunan kameraların ve fotoğraf
makinelerinin yaptığı kayıtlar, güvenlik noktasında alınan kayıtlar, videolar, fotoğraflar vb. kişisel
verileri,
· Ad, soyad, doğum tarihi, kayak seviyesi, telefon numarası, e-posta adresi, bilgi almak istenilen konu
bölümünde paylaşılan kişisel verileri,
· Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. Maddesinde sayılan kişisel verileri,
Sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplanarak, SnowMore tarafından sunulan
hizmetlerden faydalanabilmek amacıyla, SnowMore tarafından işlenecek ve iş ortaklarına, yöneticilerine,
iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına, SnowMore çatısı altında ileride kurulacak şirkete, tedarikçilere,
ifa yardımcılarına, danışmanlara, denetçilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek
amacıyla bulabileceği destek hizmeti alınan gerçek ya da tüzel kişilere, hukuk ve mali danışmanlarına, SnowMore’un
idari personeli ve yetkilendirdiği kişilere, sağlık çalışanları veya hekimleriyle, avukatlara, talep gelmesi
durumunda yetkili kurum ve kuruluşlar ile veya yargı organları ile veya açık rızamızın bulunduğu diğer üçüncü
kişilere aktarılabilecektir.
Ayrıca sporcunun veya velisi olduğumuz sporcunun, faaliyetler sırasında yer alan kayıtlarının, videolarının,
fotoğraflarının vb. kişisel verilerinin SnowMore veya SnowMore’un işbirliği yaptığı sosyal medya, web sitesi ve diğer
mecralarda yayınlanarak tanıtım ve/veya bilgilendirme yapılması amaçlarıyla işlenmesi ve bir önceki paragrafta
ve SnowMore Aydınlatma metninde belirtilen kişilere aktarılmasına açıkça rıza göstermekteyim.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘‘KVKK’’) kapsamında hazırlanmış olan Gökyüzü Spor Kulübü (“SnowMore”) Tarafından İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’nin tamamını okudum,
anladım ve işbu Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Açık Rıza Metni ile KVKK ve ilgili
mevzuatlar kapsamında yukarıda belirtilen kişisel verilerin/Velisi olduğum sporcunun kişisel verilerinin doğru
olduğunu, tarafımca paylaşmış olduğum bilgilerin değişmesi halinde güncel bilgilerin değişiklik tarihinden
itibaren 2 hafta içerisinde SnowMore ile paylaşacağımı, bu kişisel verilerin SnowMore tarafından işlenmesi, korunması ve
işbu açık rıza beyanı ve Aydınlatma Metnininde belirtilen ilgili yerlere aktarılmasına, gereken süre zarfında
saklanmasına açıkça rıza göstermekteyim.
Yapılan tüm bilgilendirmelerden sonra, KENDİ HÜR İRADEMLE; yukarıda belirtilen hususlara ilişkin
olarak, Gökyüzü Spor Kulübü (“SnowMore”)’nin “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerek benim ve gerekse velisi olduğum öğrencinin
kişisel verilerinin toplamasına, saklamasına, işlemesine ve aktarmasına RIZAM VARDIR. İşbu beyanı
açıkça okudum, anladım ve kabul ediyorum.
Gökyüzü Spor Kulübü (”SnowMore”)
Sporcunun/Sporcu Velisinin
SporcununAdı-Soyadı: __________________________
Velinin Adı-Soyadı: __________________________
İmza: