Aydınlatma Metni

GÖKYÜZÜ SPOR KULÜBÜ (SnowMore) TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ Gökyüzü Spor Kulübü (bundan sonra “SnowMore” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz. Bu sebeple işbu aydınlatma metni vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK nezdinde düzenlenen haklarınız hakkında sporcularımızı, velilerimizi, temsilcilerimizi, eğitmenlerimizi, çalışan adaylarını, iş ortaklarımızı, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve Snowmore tarafından verisi işlenen üçüncü kişileri bilgilendirmek isteriz. 1-SnowMore Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz SnowMore ile olan ilişkisine dayalı olarak, ilgili mevzuat kapsamında aşağıda sayılı kişisel verilerinizi işlemekteyiz: Kimlik Bilgileri: Kişiye ait kimlikte bulunan bilgilerdir. Bunlar: T.C. Kimlik Numarası, ad-soyad, anne-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet vb. bilgiler olarak sayılabilecektir. Bunların yanında; üye kimlik numaranız, kamp başvuru numaranız, imzanız Pasaport, ehliyet vb. belgelerin sunulmuş olması durumunda pasaport numarası, ehliyet kategorisi vb. bilgiler de bu kategoride değerlendirilecektir. İletişim Bilgileri: İletişim adresiniz, telefon numaranız ve eposta adresiniz ile var ise SnowMore ile tarafınızla iletişim kurulması için tercih ettiğinizi bildirdiğiniz cep telefonu numaranız, ikametgah adresi vb. gibi size ulaşabileceğimiz diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgileriniz. Çalışma ve Eğitim Bilgileri: Görev yaptığınız kurumun ismi, bu kurumdaki göreviniz, en son görev yaptığınız kurum, en son bitirdiğiniz okul, bu okulu bitirme dereceniz vb. bilgiler. 2 Özel Nitelikli Kişisel Veriler: SnowMore’in doğrudan bu bilgileri işleme amacı olmamakla birlikte SnowMore’e sunmuş olduğunuz kimlik belgesi ve fotoğraflar kapsamında dolaylı olarak edinilme ihtimali olan din bilginiz ve sağlık verileriniz (örneğin fotoğraftan anlaşılan kıyafet, cihaz ve protezler, sporcu sağlık formunda belirtmiş olduğunuz veriler vb. gibi) ile üyelik başvuru formunda ihtiyari olarak belirtmiş olduğunuz üyesi olduğunuz derneklerin isimleri vb. bilgiler. Adli Sicil Kaydı Adli sicil kaydı bilgileri Fiziki Mekân Güvenlik Bilgisi SnowMore’n faaliyet gösterdiği fiziki ortamlarda bulunan kameraların yaptığı kayıtlar, güvenlik noktasında alınan kayıtlar, giriş ve çıkışı gösterir veriler vb. bilgiler. Finansal Bilgi Finansal işlemleri gösterir bilgi, belge ve kayıtlar. Bu bilgiler IBAN numarası, hesap numarası, banka bilgisi vb. bilgileri içerir. Risk Yönetim Bilgisi Mevzuata uygun bir şekilde teknik, hukuki ve idari risklerin yönetilmesi için önlem almak amacıyla işlenen kişisel veriler. Talep / Şikâyet Yönetimi Bilgisi SnowMore ve/veya yöneticilerine iletilen talep ve şikayetlere ilişkin kişisel veriler. 3 Sözleşme SnowMore ve/veya hissedarları ile yapılan sözleşme bilgileri. 2-Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla SnowMore tarafından, SnowMore’a başvuru, e-posta, elektronik formun doldurulması, fiziki formun doldurulması, fiziki olarak sunulan veya elektronik ortamda aktarılan belgeler vasıtasıyla, ayrıca SnowMore ile yaptığınız çeşitli iletişimler kapsamında (telefon veya elektronik posta ile SnowMore ile iletişime geçmeniz gibi) ve farklı kanallar vasıtasıyla SnowMore yetkililerine verdiğiniz bilgiler vasıtasıyla sözlü veya yazılı olarak veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel Verileriniz, ❖ SnowMore tarafında gerçekleştirilen organizasyon, faaliyet ve vb. tüm etkinliklere kayıtların gerçekleştirilmesi, ❖ SnowMore’un toplantıları,etkinlikleri ve tüm faaliyetleri ile ilgili süreçlerin organizasyonunun yönetilmesi ve yürütülmesi, SnowMore ile her türlü iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ❖ Kulüp içi raporlama faaliyetlerinin icrası, idari kurum ve kuruluşların ve mahkemelerin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu kurum, kuruluş veya mahkemelere sunulması, mevzuat tahtında Kulüp tarafından tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında KVKK’nın 5/2(ç) maddesi gereği veri sorumlusu olan SnowMore’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve yine ilgililer ile iletişim kurulabilmesi, ❖ SnowMore’un tanıtımı ve gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verilmesi, SnowMore’un faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi ve uygulanması, hizmet politikalarının yürütülmesi, kulüp içi/dışı iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi, kulüp faaliyetleri kapsamında ilgililerin bilgilendirilmesi, haberdar edilmesi ❖ SnowMore’a ait ve/veya faaliyet gösterdiği tüm tesislerin/alanların güvenlik ve denetiminin yürütülmesinin temini, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması amaçlarıyla KVKK’nın 5/2(f) maddesi gereği ilgililerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, SnowMore’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, ❖ Özel nitelikli kişisel verilerinin işlenebilmesi için ilgili kişilerin açık rızalarının alınması suretiyle, ❖ SnowMore ile ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla KVKK’nın 5/2(e) maddesi gereği hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması için sorumlu olması, ❖ İş sözleşmesinin kurulması, kanundan ve sözleşmeden kaynaklı hakların kullanılabilmesi, SnowMore’un meşru menfaati veya hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, 4 SnowMore’un hizmet, faaliyet, program, etkinlik vb. süreçlerini gerçekleştirebilmemiz amacıyla ve ticari ve işletmesel faaliyetlerimizi yürütmek sebebiyle, SnowMore’un konuyla ilgili ilişkisinin başlangıcı ve devamı hukuki sebepleri ile, ❖ KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 3-Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Aktarımı Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir: ❖ İlgili mevzuat kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ❖ Kişiselleştirilmiş spor programları hazırlanması, ❖ SnowMore bünyesinde yer alan spor tesislerinin/alanlarının iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, ❖ Eğitimler, faaliyet, etkinlik ve benzeri diğer organizasyonlarda yer alan fotoğrafların ve videoların SnowMore , SnowMore yöneticileri/eğitmenleri veya SnowMore’un işbirliği yaptığı sosyal medya platformları, televizyon veya diğer mecralarda yayınlanarak tanıtım, bildiri, duyuru vb. yapılması, ❖ SnowMore’un amaçları ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi, ❖ SnowMore’un toplantıları, etkinlikleri, faaliyetleri vb. gibi ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi ve yürütülmesi, SnowMore ile ilgililer arasında hak ve yükümlülüklere ilişkin konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ❖ SnowMore’un tanıtımı ve gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verilmesi, SnowMore’un faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması, hizmet politikalarının yürütülmesi, kulüp içi iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi, kulüp içi raporlama faaliyetlerinin icrası, kulüp faaliyetleri kapsamında üyelerin/eğitmenlerin/iş ortaklarının/danışmanlarının ve ilgili diğer üçüncü kişilerin bilgilendirilmesi, ❖ SnowMore’a ait veya faaliyet gösterdiği tüm tesislerin, alanların güvenlik ve denetiminin yürütülmesinin temini, idari kurum ve kuruluşların ve mahkemelerin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu kurum, kuruluş veya mahkemelere sunulması, ❖ İlgili mevzuat doğrultusunda SnowMore tarafından tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi, Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması, ❖ Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin 5 Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İşe alım ve değerlendirme süreçlerinin yürütülebilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş ortaklığı/ alım-satım sözleşme görüşmeleri ve sözleşmelerinin imzalanması, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Vekâlet ve imza sirküleri temin süreçlerinin yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir. 4-Kişisel Verilerinizin Yurt içi veya Yurt dışı Aktarımı ve Aktarım Amaçları Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, yukarıda sayılan süreçlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla; iş ortaklarımıza, yöneticilerimize, , iştiraklerimize ve bağlı ortaklıklarımıza, SnowMore çatısı altında ileride kurulacak şirkete, tedarikçilere, ifa yardımcılarına, danışmanlara, denetçilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, bulabileceğiniz destek hizmeti alınan gerçek ya da tüzel kişilere, hukuk ve mali danışmanlarımıza, SnowMore’un idari personeli ve yetkilendirdiği kişilere veya açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Sporcuların sağlık kontrolleri için hizmet aldığı sağlık çalışanları veya hekimleriyle, olası hukuki uyuşmazlıklara karşı SnowMore’in avukatlarına ve SnowMore’un kanuni ve/veya hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekmesi halinde veya resmi kurumlardan bu şekilde bir talep gelmesi durumunda yetkililerce istenecek Kişisel Verileriniz ilgili kurum ve kuruluşları ile veya yargı organları ile kanuni veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabilecektir. 6 5-Kişisel verilerin Güvenliğinin Sağlanması Kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik KVKK ’nın 12. Maddesinin 1. bendinde öngörülen tedbirleri almaktadır. 6-KVKK Tahtında İlgili Kişi Olarak Haklarınız KVKK tahtında ilgili kişi olarak KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde: i. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, ii. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, iii. Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, iv. Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, v. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, vi. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, vii. v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ix. Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 7-Haklarınız Kapsamında SnowMore’a Başvuru Yolları KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tevsik eden belgelerle birlikte, yazılı ve ıslak imzalı olarak İnönü Mah. Seferbey Sok. no:1 Sarıkamış/Kars adresine elden teslim ederek veya güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalı şekilde SnowMore’a iletebilirsiniz. Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız. Gökyüzü Spor Kulübü